Helpdesk NLvoorelkaar

Helpdesk NLvoorelkaarHelpdesk NLvoorelkaar › Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

Samenvatting

Wij vinden het belangrijk dat iedereen onze platformen kan gebruiken. Daarom werken we continu aan het verbeteren van de toegankelijkheid daarvan. 

Status: Op dit moment voldoet dit platform aan het Tijdelijke besluit digitale toegankelijkheid.


Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van alle aangesloten platformen in ons netwerk

 

Wat is een toegankelijk platform? 

Ons doel is dat onze platformen (interactieve websites) en applicaties toegankelijk zijn voor zo veel mogelijk mensen, ook al hebben ze beperkingen of voorkeuren. Dat betekent vooral het volgende:

 • Het platform is zo ingericht dat zo veel mogelijk mensen de informatie kunnen lezen en begrijpen wat er staat.
 • Het platform is met elke computer, tablet of smartphone te bedienen en te gebruiken, dus ook voor mensen met aangepaste apparatuur.

We streven dan ook om minimaal aan de internationale toegankelijkheidseisen te voldoen, WCAG 2.1 niveau B (Web Content Accessibility Guidelines)

 

Problemen met toegankelijkheid melden

Heb je problemen met een pagina? Vragen, opmerkingen of ideeën? Neem contact met ons op, we helpen je graag!

 

Toegankelijksheidsonderzoek en onderbouwing

Wij laten het platform periodiek toetsen op toegankelijkheid door onafhankelijke deskundigen en lossen gevonden knelpunten duurzaam op. 

 

Laatste onderzoek
 • Datum: april 2024
 • Uitgevoerd door: Cardan Technobility
 • Gebruikte standaard / toegepaste norm: EN 301 549 / WCAG 2.1 
 • Waarmerk: Drempelvrij.nl

Uitkomst: het platform voldoet aan het Tijdelijke besluit digitale toegankelijkheid overheid WCAG 2.1 Niveau B

 • Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1 niveau AA. Een deel van deze afwijkingen zijn direct hersteld op een duurzame manier (aanpassing software).
 • Een deel van deze afwijkingen zullen we niet herstellen. Onze afweging: de voordelen van de investeringen om het platform op deze punten toegankelijker te maken richting een A label wegen niet op tegen de afbreuk die dit betekent voor onze missie (mensen verbinden voor meer sociale impact), of zijn zo minimaal dat ze aangemerkt kunnen worden als onevenredige last.
  • Afwijkingen van deze aard zijn bijvoorbeeld gebruik van Engelse termen (zoals impact) of niet ondertitelde video's. Dit geldt voor zowel www.nlvoorelkaar.nl als aangesloten platformen (partners). 
  • Onevenredige last: Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is. Dit is ook hier het geval: de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. We gaan zorgvuldig en spaarzaam om met deze uitzondering. Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
  • We bieden iedereen die problemen ondervindt met de toegankelijkheid van ons platform uiteraard een passend alternatief. Je kunt hiervoor contact opnemen met onze helpdesk.
 • Op basis van de onderzoeksresultaten verklaren we dat het platform voldoet aan het Tijdelijke besluit digitale toegankelijkheid. Het behaalde niveau is vanaf oprichting in 2011 bewaard gebleven: WCAG 2.1 Niveau B (voldoet gedeeltelijk). 
Inhoud buiten de werkingssfeer van de uitkomst

Dit besluit is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

a. kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;

b. vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;

c. live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;

d. onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;

e. van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;

f. reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;

g. content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;

h. content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

 

De volledige onderzoeksresultaten zijn per e-mail op te vragen via onze Helpdesk

Heeft dit artikel je vraag beantwoord?